RHVA-Stray-rh1843

Dog was found on Rt. 33 in Elkton, Va. on 10/27/22. Dog has on no forms of identification.